Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

Đề bài

a) Quan sát môi trường xung quanh nhà, trường học…) sau đó hãy nêu tên một vài cây, con vật, đồ vật mà em biết. Sau đó hãy chọn ra mỗi loại ví dụ để trao đổi và thảo luận.

VD: Cây đậu con

Con gà con

Hòn đá.

b) Em hãy cho biết

- Con gà, cây đậu cần những điều kiện gì để sống ?

- Hòn đá (viên gạch, cái bàn,...) có cần những điều kiện giống như con gà, cây đậu để tồn tại hay không?

- Con gà, cây đậu có lớn lên sau một thời gian được nuôi trồng hay không?

- Từ những điều trên, em hãy nêu những đặc điểm khác nhau giữa vật sống và vật không sống.

Lời giải

a) VD: Cây đậu con

Con gà con

Hòn đá

b) 

- Con gà, cây đậu cần ánh sáng, nước, chất dinh dưỡng (thức ăn, phân bón...), không khí... để sống

- Hòn đá không cần các điều kiện giống như con gà, cây đậu.

- Sau một thời gian nuôi trồng, cây đậu, con gà lớn lên. Hòn đá thì không có sự thay đổi kích thước.

- Những điểm khác nhau của vật sống và vật không sống: Vật sống có sự trao đổi chất với môi trường (lấy chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra ngoài), có sự lớn lên, sinh sản.