Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1. Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây.

- Quan sát những quả và hạt có trong H.34.1- Nhận xét cách phát tán của mỗi loại quả, hạt rồi đánh dấu ✓ vào bảng dưới đây:

STT

Tên quả hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nhờ gió

Nhờ động vật

Tự phát tán

1

Quả chò

 

 

 

2

Quả cải

 

 

 

3

Quả bồ công anh

 

 

 

4

Quả ké đầu ngựa

 

 

 

5

Quả chi chi

 

 

 

6

Hạt thông

 

 

 

7

Quả đậu bắp

 

 

 

8

Quả cây trinh nữ

 

 

 

9

Quả trâm bầu

 

 

 

10

Hạt hoa sữa

 

 

 

Lời giải

STT

Tên quả hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nhờ gió

Nhờ động vật

Tự phát tán

1

Quả chò

 

 

2

Quả cải

 

 

3

Quả bồ công anh

 

 

4

Quả ké đầu ngựa

 

 

5

Quả chi chi

 

 

6

Hạt thông

 

 

7

Quả đậu bắp

 

 

8

Quả cây trinh nữ

 

 

9

Quả trâm bầu

 

 

10

Hạt hoa sữa