Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3). Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

Quan sát thêm một vài cây dương xỉ khác qua mẫu vật thật hoặc qua hình vẽ, ví dụ (H.39.3).Sau khi quan sát một số cây dương xỉ, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc Dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

Lời giải

- Nhận ra một cây là cây dương xỉ dựa vào đặc điểm:

+ Lá non cuộn lại.

+ Mặt dưới của lá già có các chấm nhỏ màu đen là các túi bào tử.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”