Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

Đề bài

Quan sát từng hoa trong hình 29.1 hoặc hoa đã mang đến lớp, tìm xem mỗi hoa có bộ phận sinh sản nào chủ yếu rồi đánh dấu ✓ vào mục: Các bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa trong bảng dưới đây.

Hoa số mấy

Tên cây

Các bộ phận sinh sản chủ yếu

Thuộc nhóm hoa nào

Nhị

Nhụy

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

Lời giải

Hoa số mấy

Tên cây

Các bộ phận sinh sản chủ yếu

Thuộc nhóm hoa nào

Nhị

Nhụy

1

Dưa chuột

 

Hoa cái

2

Dưa chuột

 

Hoa đực

3

Cải 

Hoa lưỡng tính

4

Bưởi

Hoa lưỡng tính

5

Liễu

 

Hoa cái

6

Liễu

 

Hoa đực

7

Khoai tây

Hoa lưỡng tính

8

Táo tây

Hoa lưỡng tính

- Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành 2 nhóm chính

1. Những hoa có đủ nhị và nhụy gọi là hoa lưỡng tính.

2. Những hoa chỉ có nhị hoặc nhụy là hoa đơn tính

+ Hoa đơn tính chỉ có nhị là hoa đực

+ Hoa đơn tính chỉ có nhụy là hoa cái