Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa? Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?

- Sau một thời gian, quan sát nhận xét sự thay đổi màu sắc của hoa?- Nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân?

Lời giải

- Sau một thời gian cành hoa trong cốc nước màu, cánh hoa chuyển màu theo màu của mực.

- Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân là nhờ mạch gỗ.