GDCD lớp 12 - Giải bài tập giáo dục công dân lớp 12

Giới Thiệu

Chi tiết lời giải các câu hỏi trong sách giáo khoa DCDC lớp 12 bám sát theo chương trình của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Bài 1. Pháp luật và đời sống

Bài 2. Thực hiện pháp luật

Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật

Bài 4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống

Bài 5. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo

Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Bài 10. Pháp luật với hòa bình và sự phát triển tiến bộ của nhân loại