So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

Đề bài

Thảo luận:

- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây: Ngắt ngọn và không ngắt ngọn.

- Từ thí nghiệm trên hãy cho biết thân dài ra do bộ phận nào?

- Xem lại bài 8 “Sự lớn lên và phân chia tế bào” giải thích vì sao thân dài ra được.

Lời giải

- Cây ngắt ngọn có chiều dài thấp hơn cây không bị ngắt ngọn.

- Thân dài ra do ngọn cây.

- Thân dài ra được là do các tế bào ở mô phân sinh phân chia.