So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.

Lời giải

- Hình 20 - Công cụ chặt ở Nậm Tun (Lai Châu): là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.

- Hình 21, 22, 23 là những chiếc rìu đá có hình thù rõ ràng hơn, lưỡi rìu được mài sắc, vì thế lao động có hiệu quả hơn.