Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?

Sử dụng khí sinh học có lợi gì ?

Lời giải

Phát triển khí sinh học, sản xuất khí đó là con đường thiết thực để giải quyết sự thiếu hụt chất đốt và cải thiện môi trường ở nông thôn.