Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện điều gì ?

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện...

Lời giải

GỢI Ý LÀM BÀI

Sự kiện quân ta tiến vào Dinh Độc Lập thể hiện tinh thần quyết thắng của quân và dân ta quyết tâm đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước