Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì?

Sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí (hình 31, 32) nói lên điều gì?

Lời giải

Hình 31 - Mũi giáo đồng Đông Sơn và hình 32 - Dao găm đồng Đông Sơn nói lên:

- Các làng bản, bộ lạc có giao lưu với nhau nhưng cũng có xung đột.

- Đồng là nguyên liệu chủ yếu không chỉ để chế tạo công cụ lao động mà còn để chế tạo các loại vũ khí.