Tả một loài chim

Bài Tập và lời giải

Em hãy viết về một loài chim mà em cho là đẹp, là đáng yêu

Gợi ý:

Loại chim đó có đặc điểm gì khiến em cảm thấy đẹp và đáng yêu.

Tập trung vào tả hình dáng và đặc điểm hoạt động để chứng minh điều đó.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”