Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Tại sao gọi là mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh?

Lời giải

- Những khoáng sản được hình thành do vật chất nóng chảy ở dưới sâu (mác ma) rồi được đưa lên gần mặt đất tạo thành mỏ nội sinh.

- Những khoáng sản được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất ở những chỗ trũng cùng với các loại đá trầm tích tạo thành mỏ ngoại sinh.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”