Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng gì?

Lời giải

Tầng không khí nằm trên tầng đối lưu là tầng bình lưu.