Tế bào phân chia như thế nào? Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia? Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Đề bài

- Tế bào phân chia như thế nào?

- Các tế bào ở bộ phận nào có khả năng phân chia?

- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên bằng cách nào?

Lời giải

- Quá trình phân chia:

+ Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

+ Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.

- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia tạo tế bào mới.

- Các cơ quan của thực vật như rễ, thân, lá lớn lên nhờ sự phân chia của các tế bào, các tế bào tăng dần làm cho kích thước cơ thể tăng lên.