Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Lời giải

Than đá được sử dụng để chạy máy của các nhà máy nhiệt điện, sử dụng để hoạt một số loại động cơ và dùng trong sinh hoạt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”