Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Than đá được sử dụng vào những việc gì ?

Lời giải

Than đá được sử dụng để chạy máy của các nhà máy nhiệt điện, sử dụng để hoạt một số loại động cơ và dùng trong sinh hoạt.