Thảo luận: Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

Đề bài

Thảo luận:

- Điều kiện thí nghiệm của cây trong chuông A khác với cây trong chuông B ở điểm nào?

- Lá cây trong chuông nào không thể chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết

- Từ kết quả đó có thể kết luận gì?

Lời giải

- Không khí bên trong chuông A không có khí CO2 do nước vôi trong đã hấp thụ hết khí CO2, trong chuông B có khí CO2.

- Lá cây ở chuông B tổng hợp được tinh bột vì khi đưa vào thuốc thử có chứa iốt thì có màu xanh tím

- Từ kết quả trên có thể kết luận: Quá trình quang hợp cần sử dụng CO2.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”