Thảo luận: Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây?

Đề bài

Thảo luận:

- Thân củ có đặc điểm gì? Chức năng thân củ đối với cây?

- Kể tên 1 số loại thân củ và công dụng của chúng?

- Thân rễ có đặc điểm gì? Chức năng của chúng đối với cây?

- Kể tên 1 số loại thân rễ và công dụng của chúng, tác hại của chúng.

Lời giải

- Thân củ có đặc điểm: Một đoạn thân phình to ra chứa chất dinh dưỡng và có diệp lục, chức năng: Dự trữ chất dinh dưỡng.

- VD về thân củ: Củ khoai tây, su hào,… có tác dụng làm thực phẩm.

- Thân rễ có đặc điểm: Nằm dưới mặt đất, không có diệp lục. có tác dụng dự trữ chất dinh dưỡng.

- VD: Củ gừng, củ nghệ…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”