Thảo luận: Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì? Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

Đề bài

Thảo luận:

- Việc bịt lá thí nghiệm bằng băng giấy đen nhằm mục đích gì?

- Chỉ có phần nào của lá thí nghiệm đã chế tạo được tinh bột? Vì sao em biết?

- Qua thí nghiệm này ta rút ra được kết luận gì?

Lời giải

- Bịt lá bằng giấy đen làm cho lá cây không tiếp xúc được với ánh sáng, lá không quang hợp được.

- Chỉ có phần không bị bịt giấy mới quang hợp được và tạo ra tinh bột. Bởi vì khi bỏ vào cốc đựng thuốc thử tinh bột thì phần không bị bịt có màu xanh tím (do i ốt tạo phức với tinh bột có màu xanh tím)

- Qua thí nghiệm trên ta có thể kết luận: Ánh sáng là điều kiện cần để diễn ra quang hợp, nếu không có ánh sáng sẽ không có quá trình tạo chất hữu cơ.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”