Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Theo bạn, không khí là một chất hay một hỗn hợp ?

Lời giải

Không khí là hỗn hợp bởi vì trong không khí có nhiều khí tạo thành như: khí oxi, khí cac-bo-nic, khí ni-tơ,...