Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì? Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

- Theo em bạn Tuấn làm thí nghiệm trên để làm gì?- Dựa vào thí nghiệm trên, em hãy thử thiết kế một thí nghiệm để giải thích về tác dụng của muối lân hoặc muối kali đối với cây trồng.

Lời giải

- Tuấn làm thí nghiệm này chứng minh vai trò của các nguyên tố khoán có trong muối đạm, lân và kali đối với sự phát triển của cây.

- Có thể thiết kế 1 thí nghiệm: cho 2 chậu cây: 1 chậu có đầy đủ các chất, 1 chậu thiếu muối lân hoặc thiếu muối kali quan sát chậu thí nghiệm sau một thời gian sẽ thấy tác dụng của muối lân hoặc muối kali.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”