Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?

Theo em, chính sách bóc lột của nhà Đường có gì khác so với các thời trước?

Lời giải

Chính sách bóc lột của nhà Đường so với các thời trước gay gắt và tàn bạo hơn, biểu hiện:

- Nhà Đường chia lại khu vực hành chính, đặt tên mới, nắm quyền cai trị đến cấp huyện.

- Tiến hành bóc lột nhân dân ta bằng các hình thức tô thuế và cống nạp rất nặng nề.

- Thuế đã nặng, các quan lại nhà Đường tại An Nam còn tự ý thu thêm cho vào túi của mình.

- Chính sự bóc lột tàn bạo của chính quyền đô hộ đã dẫn tới những cuộc nổi dậy của nhân dân ta.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”