Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Theo em, lưu vực của một con sông là lớn hay nhỏ sẽ phụ thuộc vào những điều kiện nào?

Lời giải

Lưu lượng của một con sông lớn hay nhỏ phụ thuộc vào:

-  Diện tích lưu vực.

-  Nguồn cung cấp nước.