Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

Theo em, qua những đề nghị nêu trên, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì ?

Lời giải

Nguyễn Trường Tộ được sang Pháp. Trong những năm ở Pháp, ông chú ý quan sát, tìm hiểu sự giàu có, văn minh của nước Pháp để tìm cách đưa nước nhà thoát khỏi cảnh nghèo đói. lạc hậu. Chủ trương canh tân đất nước để đủ sức tự lập, tự cường.