Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Theo em, sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học gì?

Lời giải

Sự thất bại của An Dương Vương để lại cho đời sau bài học vô cùng quý báu:

- Đề cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù.

- Chuẩn bị lực lượng quân đội mạnh, vũ khí tốt, sẵn sàng chiến đấu.

- Tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, tập hợp sức mạnh toàn dân chống ngoại xâm.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”