Theo em, tại sao có sự tiến bộ về nông nghiệp, thủ công nghiệp ?

Có sự tiến bộ này vì :

Lời giải

- Tiếp nối thành tựu cải tiến công cụ từ thời Văn Lang...
- Sau kháng chiến chống xâm lược, đất nước được độc lập.
- Tinh thần cần cù lao động và sáng tạo không ngừng của nhân dân.