Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

Theo em, truyện Mỵ Châu - Trọng Thủy nói lên điều gì?

Lời giải

Truyện Mị Châu - Trọng Thủy để lại cho nhân dân ta bài học về:

- Tinh thần cảnh giác, không chủ quan khinh địch.

- Xây dựng khối đoàn kết dân tộc, dựa vào sức mạnh toàn dân để đánh giặc,…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”