Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

Theo em, vì sao cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng?

Lời giải

Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng được mọi người hưởng ứng, vì:

- Do chính sách thống trị bóc lột tàn bạo của nhà Đường đã làm cho nhân dân rất căm phẫn, sẵn sàng nổi dậy chống lại khi có thời cơ.

- Phùng Hưng giàu lòng thương người, hay giúp đỡ người nghèo khổ nên nhân dân trong vùng ai cũng mến phục.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”