Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta ở thế kỉ I - VI nhằm mục đích gì?

Theo em, việc chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích gì?

Lời giải

Chính quyền đô hộ mở một số trường học ở nước ta nhằm mục đích:

- Đào tạo một tầng lớp người Việt phục vụ cho chính quyền đô hộ.

- Tuyên truyền luật lệ, phong tục tập quán của người Hán nhằm đồng hoá dân ta về mọi mặt, vĩnh viễn xâm chiếm nước ta.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”