Theo em, việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Theo em việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên điều gì?

Lời giải

Việc khắp nơi đều kéo quân về Mê Linh nói lên rằng:

- Ách thống trị của nhà Hán đối với nhân dân ta rất tàn bạo, khiến nhân dân khắp nơi đều căm phẫn.

- Nhân dân ta không cam chịu cảnh mất nước, sẵn sàng nổi dậy khi có thời cơ.

- Tinh thần đoàn kết chống giặc của nhân dân ta.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”