Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Theo em, việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ở cả nước ngoài đã thể hiện điều gì?

Lời giải

Việc tìm thấy trống đồng ở nhiều nơi trên đất nước ta và ờ cả nước ngoài đã thể hiện:

- Sự phát triển tương đối đồng đều giữa các vùng, miền trong cả nước Văn Lang.

- Sự giao lưu, trao đổi giữa các vùng miền và giữa nước Văn Lang với các nước láng giềng gần, xa.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”