Thép được sử dụng để làm gì ?

Thép được sử dụng để làm gì ?

a) Làm đồ điện, dây điệnb

b) Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc,...

Lời giải

Chọn b: Dùng trong xây dựng nhà cửa, cầu bắc qua sông, đường ray tàu hoả, máy móc,...