Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai?

Đề bài

Thời dựng nước đầu tiên diễn ra vào lúc nào? Tên nước là gì? Vị vua đầu tiên là ai? Thời dựng nước đầu tiên để lại cho đời sau những gì?

Lời giải

Thời đại dựng nước đầu tiên là thời Văn Lang - Âu Lạc:

* Thời Văn Lang:

- Thời gian: Khoảng thế kỉ VTI TCN.

- Tên nước: Văn Lang.

- Vị vua đầu tiên: vua Hùng.

- Kinh đô: Bạch Hạc (Phú Thọ).

* Thời Âu Lạc:

- Thời gian: năm 207 TCN.

- Tên nước: Âu Lạc.

- Vị vua đầu tiên: Thục Phán (An Dương Vương).

- Kinh đô: Phong Khê (Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội).

* Thời dựng nước đầu tiên đã để lại cho đời sau:

- Tổ quốc, đất nước.

- Thuật luyện kim, nghề trồng lúa nước, nghề chăn nuôi, các phong tục tập quán.

- Những bài học về chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập của Tổ quốc.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”