Thống kê kết quả học tập trong tháng của em

Thống kê kết quả học tập trong tháng của em theo các yêu cầu sau:  a)   Số điểm dưới 5b)   Số điểm từ 5 đến 6c)   Số điểm từ 7 đến 8d)   Số điểm từ 9 đến 10

Lời giải

Bảng thống kê điểm trong tháng của em (số liệu chỉ để tham khảo)

Số điểm

0-4

5-6

7-8

9-10

0

2

5

3


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”