Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại

Thử đánh giá các thành tựu văn hóa lớn của thời cổ đại.

Lời giải

- Các thành tựu văn hóa thời cổ đại rất phong phú, đa dạng, sáng tạo và có giá trị thực tiễn đã nói lên được tài năng, sự lao động nghiêm túc với trình độ cao của con người hồi đó.

- Thành tựu của nền văn hóa cổ đại còn đặt nền móng cho nhiều ngành khoa học và sự phát triển của văn minh nhân loại sau này.