Tiết 1. EU - Liên minh khu vực lớn trên thế giới

Bài Tập và lời giải

Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007

Hãy xác định trên hình 7.2 (sgk trang 48) các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 và 2007.

Xem lời giải

Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU.

Dựa vào hình 7.3 trình bày những liên minh, hợp tác chính của EU.

Xem lời giải

Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU.

Phân tích hình 7.4 để thấy rõ cơ cấu tổ chức và hoạt động của các cơ quan đầu não EU.

Xem lời giải

Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản.

 Dựa vào bảng 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản.

Xem lời giải

Hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU

Dựa vào các thông tin ở trên, hãy nêu nhận xét về quan hệ thương mại của EU đối với các nước bên ngoài tổ chức EU.

Xem lời giải

Bài 1 trang 50 SGK Địa lí 11

Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào? Trình bày tóm tắt mục đích và thể chế của tổ chức này.

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”