Tiết 1. Khái quát về Ô- xtrây- li- a

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bản đồ tự nhiên, hãy chứng minh khí hậu Ô –xtrây- li- a có sự phân hóa mạnh.

Dựa vào bản đồ tự nhiên, hãy chứng minh khí hậu Ô –xtrây- li- a có sự phân hóa mạnh.

Xem lời giải

Hãy phân tích các đặc trưng về dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a

Hãy phân tích các đặc trưng về dân cư, xã hội của Ô-xtrây–li-a.

Xem lời giải

Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế của Ô–xtrây–li–a.

Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển kinh tế của Ô–xtrây–li–a.

Xem lời giải

Công nghiệp Ô-xtrây li-a đã đạt được những thành tựu quan trọng gì trong thời gian gần đây?

Công nghiệp Ô-xtrây-li-a đã đạt được những thành tựu quan trọng gì trong thời gian gần đây?

Xem lời giải

Bài 1 trang 114 SGK Địa lí 11

Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư - xã hội của Ô-xtrây-li-a.

Xem lời giải

Bài 2 trang 114 SGK Địa lí 11

Hãy chứng tỏ rằng Ô- xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao.

Xem lời giải

Bài 3 trang 114 SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp ở Ô-xtrây-li-a. 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”