Tiết 1. Tự nhiên, dân cư, xã hội - Liên bang Nga

Bài Tập và lời giải

Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào?

Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào?

Xem lời giải

Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển sản xuất những ngành công nghiệp nào?

Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển sản xuất những ngành công nghiệp nào?

Xem lời giải

Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và nêu hậu quả của sự thay đổi đó.

Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và nêu hậu quả của sự thay đổi đó.

Xem lời giải

Dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư LB Nga. Sự phân đó có thuận lợi và khó khăn gì với sự phát triển kinh tế?

Dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư LB Nga. Sự phân đó có thuận lợi và khó khăn gì với sự phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 1 trang 66 SGK Địa lí 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên đối với sự phát  triển kinh tế của LB Nga?

Xem lời giải

Bài 2 trang 66 SGK Địa lí 11

Đặc điểm dân cư của LB Nga có những thuận lợi và khăn gì cho việc phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 3 trang 66 SGK Địa lí 11

Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”