Tiết 2. EU - Hợp tác, liên kết để cùng phát triển

Bài Tập và lời giải

Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU

Hãy phân tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU.

Xem lời giải

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung Ơ-rô là bước tiến mới của sự liên kết EU?

Xem lời giải

Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?

Các nước EU đã hợp tác vơi nhau như thế nào trong lĩnh vực về giao thông vận tải?

Xem lời giải

Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng?

Xem lời giải

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-xơ-Rai-nơ đã đem lại những lợi ích gì?

Xem lời giải

Bài 1 trang 55 SGK Địa lí 11

Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối? Việc hình thành thị trường chung châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa  như thế nào đối với việc phát triển EU?

Xem lời giải

Bài 2 trang 55 SGK Địa lí 11

EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải?

Xem lời giải

Bài 3 trang 55 SGK Địa lí 11

Thế nào là liên kết vùng? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa của việc liên kết vùng trong Liên minh châu Âu?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”