Tiết 2. Kinh tế - Đông Nam Á

Bài Tập và lời giải

Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á

Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc gia Đông Nam Á.

Xem lời giải

Hãy xác định trên hình 11.6 các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.

Hãy xác định trên hình 11.6  các vùng trồng lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á.

Xem lời giải

Tại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

Tại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á?

Xem lời giải

Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.

Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á.

Hãy kể tên những loài thủy sản, hải sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 1 trang 105 SGK Địa lí 11

Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.

Xem lời giải

Bài 2 trang 105 SGK Địa lí 11

Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành công nghiệp.

Xem lời giải

Bài 3 trang 105 SGK Địa lí 11

Dựa vào hình 11.5 (sgk trang 102 Địa lí 11), cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam Á có tỉ trọng của khu vực dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào còn thấp.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”