Tiết 2. Kinh tế - Hoa Kì

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục

Dựa vào bảng 6.3 hãy so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục.

Bảng 6.3. GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004

Toàn thế giới

40887,8

Hoa Kì

11667,5

Châu Âu

14146,7

Châu Á

10092,9

Châu Phi

790,3


Xem lời giải

Dựa vào hình 6.6 hãy trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì.

Dựa vào hình 6.6, hãy trình bày sự phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì.

Xem lời giải

Bài 1 trang 44 SGK Địa lí 11

Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP Hoa Kì với thế giới và một số châu lục?

Bảng 6.3. GDP của Hoa Kì và một số châu lục – năm 2004

Toàn thế giới

40887,8

Hoa Kì

11667,5

Châu Âu

14146,7

Châu Á

10092,9

Châu Phi

790,3

Xem lời giải

Bài 2 trang 44 SGK Địa lí 11

Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân.

Xem lời giải

Bài 3 trang 44 SGK Địa lí 11

Trình bày những  nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hóa lãnh thổ sản xuất nông nghiệp của Hoa Kì?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”