Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bài Tập và lời giải

Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ÁSEAN.

Hãy cho biết, trong khu vực Đông Nam Á còn nước nào chưa gia nhập ASEAN.

Xem lời giải

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định

Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định.

Xem lời giải

Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN?

Xem lời giải

Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể minh họa cho một trong các cơ chế hợp tác để đạt được mục tiêu chung của ASEAN?

Xem lời giải

Hãy kể thêm các thành tựu của ASEAN. Nguyên nhân nào dẫn tới các thành tựu đó?

Hãy kể thêm các thành tựu của ASEAN.  Nguyên nhân nào dẫn tới các thành tựu đó?

Xem lời giải

Tình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ gây ra những trở ngại gì trong việc phát triển-kinh tế xã hội của mỗi quốc gia? Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách gì để xóa đói, giảm nghèo?

Tình trạng đói nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ gây ra những trở ngại gì trong việc phát triển-kinh tế xã hội của mỗi quốc gia?

Đảng và Nhà nước ta đã có những chính sách gì để xóa đói, giảm nghèo?

Xem lời giải

Bài 1 trang 108 SGK Địa lí 11

Nêu các mục tiêu của ASEAN?

Xem lời giải

Bài 2 trang 108 SGK Địa lí 11

Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một trong những thách thức của ASEAN. Cần phải khắc phục những điều đó bằng những biện pháp nào?

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”