Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì

Bài Tập và lời giải

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chính.

Xem lời giải

Lập bảng theo mẫu và điền vào bảng các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Lập bảng theo mẫu sau và điền vào nội dung các ngành công nghiệp chính của Hoa Kì.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”