Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc

Bài Tập và lời giải

Dựa vào bảng số liệu sau: Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc với thế giới và nhận xét

Dựa vào bảng số liệu sau:

Tính tỉ trọng GDP của Trung Quốc với thế giới và nhận xét

Xem lời giải

Dựa vào bảng số liệu dưới đây: Nêu nhận xét về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc.

Dựa vào bảng số liệu dưới đây:

Nêu nhận xét về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc.

Xem lời giải

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc. Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

  Bảng 10.4. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị:%)

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39.3

53.5

51.4

Nhập khẩu

60.7

46.5

48.6

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”