Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau.

Đề bài

Tìm từ thích hợp (cây có hoa, cây không có hoa) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

- Cây cải là……

- Cây lúa là……

- Cây dương xỉ là…

- Cây xoài là……

Lời giải

- Cây cải là cây có hoa

- Cây lúa là cây có hoa

- Cây dương xỉ là cây không có hoa

- Cây xoài là cây có hoa