Giải Bài Tập Tin học 7

Giới Thiệu

Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam.

Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?

Bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính

Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Bài 5. Thao tác với bảng tính

Bài 6. Định dạng trang tính

Bài 7. Trình bày và in trang tính

Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ