Trả lời các câu hỏi: Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết? Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

Đề bài

Trả lời các câu hỏi:

- Không khí trong 2 chuông đều chất khí gì? Vì sao em biết?

- Vì sao trên mặt cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn?

- Từ kết quả của thí nghiệm 1 ta có thể rút ra được kết luận gì?

Lời giải

- Không khí trong cả 2 chuông đều có khí cacbonic vì mặt cốc nước vôi đều có váng trắng đục.

- Cốc A có lớp váng trắng đục dày hơn vì có cây hô hấp tạo ra nhiều khí cacbonic, khí cacbonic làm nước vôi có lớp váng trắng.

- Từ kết quả trên ta rút ra kết luận: Hô hấp của cây tạo ra khí cacbonic.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”