Trả lời câu hỏi 1 Bài 2 trang 116 SGK Toán 8 Tập 1

Xét các hình \(A, B, C, D, E\) vẽ trên lưới kẻ ô vuông (h.\(121\)), mỗi ô vuông là một đơn vị diện tích.

a) Kiểm tra xem có phải diện tích hình \(A\) là diện tích \(9\) ô vuông, diện tích hình \(B\) cũng là diện tích \(9\) ô vuông hay không ?

b) Vì sao ta nói: Diện tích hình \(D\) gấp bốn lần diện tích hình \(C\)?

c) So sánh diện tích hình \(C\) với diện tích hình \(E.\)

Lời giải

a) Diện tích hình \(A\) là \(9\) ô vuông (\(3.3 = 9\))

Diện tích hình \(B\) là \(9\) ô vuông (\(S = \dfrac{1}{2}\left( {4 + 5} \right).2 = 9\))

b) Diện tích hình \(D\) là \(8\) ô vuông (\(2.4 = 8\))

Diện tích hình \(C\) là \(2\) ô vuông (\(2.1 = 2\))

\(⇒\) Diện tích hình \(D\) gấp \(4\) lần diện tích hình \(C\).

c) Diện tích hình \(E\) là \(8\) ô vuông

\(⇒\) Diện tích hình \(E\) gấp \(4\) lần diện tích hình \(C\).