Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 69 SGK Toán 8 Tập 2

Cho hai tam giác \(ABC\) và \(A’B’C’\) (h.29)

Nhìn vào hình vẽ hãy viết các cặp góc bằng nhau.

Tính các tỉ số \(\dfrac{{A'B'}}{{AB}},{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{B'C'}}{{BC}},{\kern 1pt} {\kern 1pt} \dfrac{{C'A'}}{{CA}}\) rồi so sánh các tỉ số đó

Lời giải

Các cặp góc bằng nhau:

\(\eqalign{& \widehat A = \widehat {A'},\,\,\widehat B = \widehat {B'},\,\,\widehat C = \widehat {C'}  \cr & {{A'B'} \over {AB}} = {2 \over 4} = {1 \over 2}  \cr & {{A'C'} \over {AC}} = {{2,5} \over 5} = {1 \over 2}  \cr & {{B'C'} \over {BC}} = {3 \over 6} = {1 \over 2}  \cr &  \Rightarrow {{A'B'} \over {AB}} = {{A'C'} \over {AC}} = {{B'C'} \over {BC}} \cr} \)