Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 70 SGK Toán 8 Tập 2

1) Nếu \(ΔA’B’C’ = ΔABC\) thì tam giác \(A’B’C’\) có đồng dạng với tam giác \(ABC\) không ? Tỉ số đồng dạng là bao nhiêu ?

2) Nếu \(ΔA’B’C’\) đồng dạng \(ΔABC\) theo tỉ số \(k\) thì \(ΔABC\) đồng dạng \(ΔA’B’C’\) theo tỉ số nào ?

Lời giải

1) \(ΔABC\) đồng dạng \(ΔA’B’C’\) theo tỉ số đồng dạng \(k = 1\).

2) Nếu \(ΔA’B’C’\) đồng dạng \(ΔABC\) theo tỉ số \(k\) thì \(ΔABC\) đồng dạng \(ΔA’B’C’\) theo tỉ số \(\dfrac{1}{k}\).